سامانه 141

مناقصات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (صفحه 1)

فهرست مقاله
مناقصات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (صفحه 1)
مناقصات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (صفحه 2)
همه مقالات

 

 

فهرست مناقصات اداره کل از تاریخ 92/8/20

 

ردیف


عنوان مناقصهتاریخ انتشار فراخوان


لینک فایل

فراخوان


مهلت دریافت اسناد

 

1

تجديدمناقصه روكش آسفالت محور قهاوند- کوريجان و همدان – گل تپه

 

92/8/20

 

image

 

92/8/30

 

2

تجديدمناقصه روكش اسفالت گل تپه علی صدر    شيرين سو- عبدالمومن

 

92/8/20

 

image

 

92/8/30

3 بيس و اسفالت واريانتهای محور ملاير توره

92/8/20

image

92/8/30

 

4

خريد سيستم روشنايی سولار (خورشيدی) جهت محورهای استان

92/8/20

image

92/8/30

5 بيس و آسفالت کمربندی نهاوند 92/09/07 image 92/09/13
6 روکش آسقالت محور کنگاور اسداباد 92/09/11 image 92/09/18
7 اجرای شيارهای لرزاننده در محورهای استان
92/09/11 image 92/09/18
8 تهيه و نصب و اجرای فنداسيون و دکل دوربينهای نظارت تصويری 92/09/11 image 92/09/18
9 خرید گاردریل 92/09/11 image 92/09/18
10 تجديد مناقصه خريد و اجرای سيستم روشنايی همدان سنندج 92/09/11 image 92/09/18
11 اجاره خودرو ون جهت اياب ذهاب پرسنل اداره كل 92/9/23 image 92/9/28
12 تجديد تعمير پلهای بزرگ در محورهای استان 92/10/07 image 92/10/15
13 تجديد بيس و آسفالت واريانتهای محور ملاير-توره 92/10/07 image 92/10/15
14 خريد پروفیل قوطی 92/10/16 image 92/10/21
15 روکش اسفالت کمربندی نهاوند به بروجرد 92/10/16 image 92/10/21

 گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها