سامانه 141

اداره شناسايي و حفاظت از اراضي

رييس: مهندس نادر زارعي
1- شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .
2- شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .
3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .
4- استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .
5- انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .
6-  استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .
7- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.
8- انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد .
9- تامين اعتبار نگهداري از اراضي.
10-نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .
11-بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .
12-همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .
13-پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد