سامانه 141

اداره فني و امور مهندسان مشاور

رییس اداره فنی و امور مهندسان مشاور : مهندس مهدی حمزه هویدا

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .
2- جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم
در سطح كشور .
3- بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .
4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها .
5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد