اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي


1- ايجاد وبروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.
2- نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاوضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها .
3- انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومي.
4- بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي‌استان‌ به‌ ساختمانهاي‌اداري، تخصصي، عمومي.
5- بررسي وارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي‌وعمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
6- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومی استان .
7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي‌وعمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
8- انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .
9- پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .
10-رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .
11-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
12-بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي وعمومي .
13-تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط.