اداره پيمان و رسيدگي

رئیس اداره پیمان و رسیدگی :

جناب آقای مهندس مهدی حمزه هویدا


1- جمعبندي اطلاعات لازم در باره شرايط و وضعيت پيمانكاران ومشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه .
2- بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران بر اساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط .
3- صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده .
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز .
5- بررسي و تائيد صورت وضعيت ، مابه التفاوت وتعديل قطعي موقت وقطعي از طرف مشاوران وپيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .
6- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
7- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها .
8- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .
9- اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط .
10-رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.
11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان .
12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .