اداره فني و مهندسي


1-برنامه ريزي فعاليتهاي محوله و تدوين آنها بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان .

2-برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرحهاي ملي واستاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارشهاي لازم .
3-بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر ، تائيد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه بر اساس روشهاي تعيين شده .
4-بررسي فني طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران ، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتا تائيد آنها در محدوده اختيارات مصوب .
5-فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استانداردها ، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده .
6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
7-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه ها ي ملي واستاني در طول مدت اجرا .
8-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني .
9-همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها .
10-  ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرحها .