مديريت فني و اجرايي

مدير فني و اجرایی: آقای مهندس علی اکبر شهبازی

1-  نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياستهاي ابلاغي .
2-  نظارت بر امر نيازهاي سازمانهاي دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري ، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به مدير كل استان .
3-  نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
4-  انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني و ارائه به حوزه مديركل استان جهت اتخاذ تصميم .
5-  نظارت برتنظیم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش .
6-  شركت در كميسيونها ، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه‌هاي موضوعه .
7-  نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق
برنامه هاي مذكور .
8-  همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش فني و اجرائي .
9-  نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان .
10- همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله.