سامانه 141

اداره بررسي طرح هاي مسكن


1-  ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
2- بهره برداری از بانكهاي اطلاعاتي ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان .
3- راهنمائي و همكاري با توليد كنندگان فن آوري هاي نوين ساختماني جهت اخذ تائيديه فني و استفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن .
4- بررسي وارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
5- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومی استان .
6- بررسي و تائيد فرم يك موافقتنامه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان .
7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
8- تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد