سامانه 141

اداره برنامه ريزي ، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن

 

1- جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.
2- گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .
3- نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن.
4- بررسي وارائه پيشنهادهاي لارم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه.
5- بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول وبرنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني.
6- بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان ونيازسنجي وبرنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.
7- برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب طرحهاي توسعه ، عمران و منابع محلي موجود .
8- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي با اولويت گروههاي كم درآمد .
9- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني .
10-برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.
11-نظارت برتهيه و تحقق برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انجام مي‌شود.
12-انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان .
13-تهيه و تدوين اهداف ، راهبردها و برنامه هاي اجرائي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تامين مسكن استان جهت تصويب .

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد