اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات


1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارشهاي دوره اي
2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاداستان وشهرستانها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده .
3- اجراي دستورالعملهاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوط به تهيه مستندات لازم .
4- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاداستان وشهرستانهاوكاركنان.
5- بررسي پيرامون صحت وسقم موضوع شكايات و پي گيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي .
6- بررسي و پاسخگوئي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي .
7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگوئي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي وجمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول .
8- راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظائف تعيين شده .
9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد ، كارايي و اثر بخشي برنامه هاي اداره كل وواحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع.
10- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر و دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه هاي ، دستور العمل ها و ضوابط و شاخصهاي اختصاصي وزارت متبوع.
11- تهيه گزارش در فواصل  مختلف از عملكردو ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه.