برگزاری جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان همدان

شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان همدان با حضور مدیرکل راه وشهرسازی ومدیران  کل ادارات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان و اعضای شورای معاونین این اداره کل در محل سالن جلسات تشکیل شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، برگزاری مستمر جلسات شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استانها به طور جدی خواسته وزارت متبوع می باشد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص مسائل مختلف کاری بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید دستگاههای ذیربط تعاملات بیشتری با یکدیگر داشته باشند.