دستور مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان مبنی بر تشکیل جلسات کاری داخلی در ساعات غیر اداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" مهندس حسن ربانی ارشد" در راستای رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت ارباب رجوع ،  طی نامه ای به معاونین و روسای ادارات اداره کل خواستار تشکیل جلسات کاری داخلی در ساعات غیر اداری شد.

طبق این نامه معاونین و روسای ادارات اداره کل به هیچ عنوان نباید جلسات داخلی خود را در ساعات اداری برگزار نمایند.

بدیهی است برگزاری جلسات در ساعات غیر اداری موجب تشویق خواهد شد.