اطلاعیه

با توجه به نامه شماره 61248/300  از دکتر محمد سعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 97/4/25 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر صالح آباد موضوع مصوبه مورخ 91/12/10 ،جلسه مورخ 97/4/25 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سامن موضوع مصوبه مورخ 93/12/27، جلسه مورخ 97/5/8مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرگل تپه موضوع مصوبه مورخ 93/12/27 وجلسه مورخ 97/4/25 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرلالجین موضوع مصوبه مورخ 93/8/1 شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان را به تصویب نهایی  رساند.

ضمنا به آگاهی می رساند کلیه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگزاری می گردد./