اطلاعیه

در راستای اجرای ماده (4) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد به منظور شناسایی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (4) قانون طبق دستورالعمل تدوین شده ، قسمتی از اختیارات خود را به مجریان طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی شامل اقدامات مربوط به تصدی گری امور در قالب 3 گرایش توسعه گری ، تسهیل گری و کارگزاری واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دستورالعمل و ثبت نام به آدرس  http://82.99.227.26/made4/login.php مراجعه نمایند.

و جهت پیگیری ثبت نام خود به معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان مراجعه نمایند.

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان