همدان رتبه اول در بازآفرینی شهری

استاندار همدان در ستاد بازآفرینی پایدارشهری استان گفت : همدان رتبه اول در بازآفرینی شهری را به خود اختصاص داده و این موفقیت حاصل تعامل همه دستگاههای اجرایی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " محمد ناصر نیکبخت" بیان کرد: آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در ایام نوروزکه از همدان بازدید کرد گفت که تصمیم داریم همدان را پایلوت بازآفرینی شهری بکنیم.

استاندار همدان در ادامه بیان کرد: همدان در رابطه با بازآفرینی ، طرح هایی که داشته و کارهایی که صورت داده و زمین هایی که مشخص کرده خوشبختانه در کشور رتبه اول را حائز شد.

وی با تاکید بر ورود شایسته همه مدیران اجرایی به حوزه بازآفرینی و بافت های فرسوده در زمینه برنامه های این ستاد در سال جدید گفت: قرار براین شد که فراخوانی در سطح کشور به همه استان ها بدهیم  تا توسعه گر اعلام آمادگی کند و ما زمین را در اختیار آنها قرار دهیم. تا کسانی که در بافت فرسوده قرار دارند به ساختمانهای جدید منتقل شوند وبافت فرسوده مجدد احیا می شود.

وی سپس خطاب به معاون عمرانی خود گفت: حاشیه شهر را در اولویت قرار بدهید،چون هم مشکلات موجود در آنها به جامعه آسیب می رساند و هم از فعال کردن طرح بازآفرینی اشتغال قابل توجهی ایجاد می شود.

مهندس نیکبخت با اشاره به اینکه امسال یکی از سیاستهای مهم دولت محدوده های بازآفرینی است، یادآورشد:بازآفرینی شهری ابتکار رئیس جمهور دولت دوازدهم است و باید این طرح توسط مسئولان مربوطه جدی گرفته شود .

وی در این جلسه تصریح کرد: تمامی زمین ها و ساختمانها در اختیار طرح بازآفرینی قرار گرفته و تمامی دستگاهها دولتی اراضی تحت مالکیت خود را معرفی نمایند.