تشکیل دهمین جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر همدان

سرپرست شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی از تشکیل دهمین جلسه کمیسیون ماده پنج  طرح تفصیلی شهر همدان در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ، "مریم سمایی" بیان کرد: در راستای بررسی نیازهای  شهروندان و متقاضیان و در جهت تسریع در اجرای صحیح تر طرح تفصیلی از جمله معابر وکاربریهای مختلف پیشنهادات متعددی در قالب پرونده های کمیسیون ماده پنج مطرح گردید که اعضاء ضمن در نظرگرفتن مشکلات شهروندان وحقوق مالکین برحفظ فضاهای باز و عمومی ، رعایت ضوابط و مقررات مصوب و دسترسی های ضابطه مند تاکید نمودند.

وی ادامه داد: در این راستا چند مورد ابقاء معبر موجود و اصلاح خط پروژه با توجه ساخت وقابلیت اجرایی آنها مطرح و تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ گردید.

ایشان همچنین اظهار داشتند : در این جلسه برعدم پذیرش تغییر کاربریها بالاخص کاربری های عمومی بدون داشتن گزارش های توجیهی و طرح های انطابق تاکید گردید و همچنین در راستای کاهش فشار بر مرکز شهر مقرر گردید ایجاد مجتمع های تجاری - خدماتی باید با فاصله از منطقه مرکزی شهر بالاخص رینگ اول مکانیابی شده ودر احداث آنها رعایت مسائل ترافیکی، شهرسازی، سیما و منظر، معماری مناسب پروژه ها ،نیاز های خدماتی شهروندان ورعایت جمیع ضوابط و مقررات تاکید گردید.