آگهی مزایده فروش زمین در اجراي ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آگهی مزایده فروش زمین در اجراي ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با کاربري‌هاي مسکونی، تجاري، در شهرهای همدان و نهاوند

در تاریخهای   16 مهر ماه در روزنامه همدان پیام و 17 مهر ماه در روزنامه  ایران  جهت اطلاع همشهریان عزیز به چاپ خواهد رسید.

 

1- نام و نشانی: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نشانی همدان، خیابان سعیدیه تقاطع استادان، به تلفن 3-38223001 به نشانی رایانه‌ایWWW.HAMEDANMASKAN.GOV.IR

2- موضوع مزایده: فروش زمین با كاربري‌هاي ، مسكوني و تجاری در شهرهای همدان و نهاوند طبق جدول ذيل

 

ردیف

نوع کاربری

پلاك ثبتي

مساحت مترمربع

قيمت كل (ريال)

نشانی

توضیحات

وضعیت سند

اصلي

فرعي

1

مسکونی

175

587/2214

89/60

490/000/000

همدان، شهرک بهشتی، بلوک m کوچه ایثار 4 و 6

فروش نقدي

دارای صورتمجلس تفکیکی

2

مسکونی

175

587/2215

108/80

000/000/600

همدان، شهرک بهشتی، بلوک m کوچه ایثار 4 و 6

فروش نقدي

دارای صورتمجلس تفکیکی

3

مسکونی

175

587/2192

105/97

580/000/000

همدان، شهرک بهشتی، بلوک m کوچه ایثار 4 و 6

فروش نقدي

دارای صورتمجلس تفکیکی

4

مسکونی

175

587/2193

132/98

730/000/000

همدان، شهرک بهشتی، بلوک m کوچه ایثار 4 و 6

فروش نقدي

دارای صورتمجلس تفکیکی

5

مسکونی

175

8032

99

800/000/000

همدان، شهرک بهشتی، خیابان برق، کوچه بهداری، کوچه برق

فروش نقدي

دارای سند تک برگی

6

مسکونی

175

8033

10/44

100/000/000

همدان، شهرک بهشتی، خیابان برق کوچه بهداری کوچه برق

فروش نقدي

دارای سند تک برگی

7

تجاری

3

1993

26/40

300/000/000

نهاوند، میدان آل آقا به سمت شهرک طالقانی، انتهای بلوار سمت راست نرسیده به نانوایی

فروش نقدي

دارای سند تک برگی

8

مسکونی

3

2616

97/75

300/000/000

نهاوند، بلوار 30 متری جدید طالقانی، خیابان بالاتر و روبروی تأمین اجتماعی، نبش کوچه سوم سمت چپ

فروش نقدي

دارای سند تک برگی

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:

پیشنهاد دهنده باید پنج درصد از مبلغ کل پایه را برای شرکت در مزایده به صورت نقدی و حساب سیبا به شماره 2173715604005 نزد بانک ملی به نام خزانه داریکل به عنوان سپرده واریز و اصل رسید پرداخت وجه را ارائه نماید.

4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از اراضی مذکور تا پایان وقت اداری مورخ 29/7/96 نشانی مندرج در بند (1) مراجعه نمایند.

5- محل،‌زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده  پس از دریافت اسناد مزایده و مطالعه آن باید قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در پاکت‌های سر بسته‌ی لاک و مهر شده و در مزایده تعیین گردیده در فرم اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 9/8/96 به دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نشانی مندرج در بند1ارسال‌نمایند.

6- زمان بازگشایی پاکات: کمیسیون مزایده رأس ساعت 9 صبح مورخ 10/8/96 در محل این اداره کل تشکیل می‌گردد.

7- اداره کل در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات به دلایل قانوني مختار است.                                                                      روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی همدان