فروش واحدهای مازاد مسکن مهر

اداره کل راه وشهرسازی استان همدان در اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 15194/ت52160 مورخ 94/11/19 هیات محترم وزیران ، واحدهای مسکن مهر ساخته شده با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط ، معرفی و اعلام می نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه اعلامی را دارند و یا درسنوات گذشته اقدام به ثبت نام در سامانه مسکن مهر نموده و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده اند. می توانند حداکثر تا تاریخ 97/12/23 با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح ذیل) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی، به نشانی قید شده در پروژه مورد تقاضا در لیست ذیل مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی:

افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خود سرپرست ( دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 22/11/ 57از امکانات دولتی ( زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.

ب)مدارک مورد نیاز:

1-ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت های ملی

2-ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

3-تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان ( به شرح ذیل)

4-ارائه معرفی نامه از خود مالک

ج)فرم تقاضای ثبت نام متقاضی: مطابق پیوست شماره (3) تکمیل و ارائه گردد.

ثبت نام متقاضی توسط مالک یا اداره کل راه وشهرسازی استان از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری ، صرفا پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر ، قطعی محسوب می شود.

-متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب مسدودی نزد بانک عامل( بانک مسکن) اقدام و ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلام، حسب مورد به میزان حداقل 50% ( پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 % مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.

-قابل توجه متقاضیان مسکن مهر که در سنوات گذشته نسبت به ثبت نام در سامانه مسکن مهر از طریق ادارات پست و یا راه وشهرسازی اقدام نموده و تا کنون هیچ گونه مسکن مهر به ایشان تخصیص نیافته می بایست ظرف مهلت ( حداکثر در تاریخ 97/12/23 نسبت به موارد مندرج در بند (ج) ( بندهای 1 الی 3) اقدام نمایند. در غیر این صورت انصرافی تلقی گردیده و اسامی ایشان از سامانه مسکن مهر استان حذف می گردد.

موضوع واحدهای فاقد متقاضی مشمول تبصره (3) الحاقی بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ردیف

شهر

پروژه

کد پروژه

نوع طرح

تعداد کل واحد

واحد فاقد متقاضی

پیشرفت فیزیکی

آورده تقریبی متقاضیان

( ریال)

آدرس دقیق پروژه

محل ثبت نام

1

نهاوند

محمود رضا سیف

780537

خودمالکین

2

1

100

800/000/000

نهاوند خیابان کشاورز

نهاوند اداره راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در اجرای دستورالعمل موضوع تصویب نامه شماره 15197/  52160 مورخه 94/11/19 هیات محترم وزیران ، مشخصات پروژه های مسکن مهر ساخته شده یا درست ساخت فاقد متقاضی واجد شرایط را با ذکر مدارک مورد نیاز، شرایط لازم و فرم تقاضای ثبت نام مربوط، در پایگاه اطلاع رسانی ( سایت اینترنتی) خود به نشانی الکترونیکی www.hamedanrud.ir اعلام نموده است. متقاضیان می توانند برای آگاهی از شرایط و فرایند ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی  ( سایت اینترنتی) مذکور مراجعه نمایند.