سامانه 141

ابلاغ مصوبات كميسيون ماده پنج استان همدان

.

فایلتاريخ مصوبه
دانلود این فایل (96.12.27..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر نهاوند96/12/27
دانلود این فایل (96.12.27.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر ملایر96/12/27
دانلود این فایل (96.12.21.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/12/21
دانلود این فایل (صورتجلسه   13-12-96.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر سامن96/12/13
دانلود این فایل (96.12.7.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر مریانج96/12/7
دانلود این فایل (96.12.07.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/12/7
دانلود این فایل (اعلام  مصوبات کمیسیون  ماده 5 بهار96.12.6.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر بهار96/12/6
دانلود این فایل (96.11.29.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر نهاوند96/11/29
دانلود این فایل (96.11.28.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/11/28
دانلود این فایل (96.10.24.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر ملایر96/10/24
دانلود این فایل (96.10.10.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/10/10
دانلود این فایل (96.10.03.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/10/3
دانلود این فایل (96.09.012.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/9/12
دانلود این فایل (96.08.7.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر نهاوند96/8/7
دانلود این فایل (96.08.07.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/8/7
دانلود این فایل (صورتجلسه  صالح آباد96.07.23.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر صالح آباد96/7/23
دانلود این فایل (96.07.23.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/7/23
دانلود این فایل (96.07.02..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر مریانج96/7/2
دانلود این فایل (96.07.02.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/7/2
دانلود این فایل (96.06.19.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/6/19
دانلود این فایل (96.06.15.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر همدان96/6/15
دانلود این فایل (96.05.22.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج )شهر ملایر96/5/22
دانلود این فایل (ابلاغ 96.05.08.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/5/8
دانلود این فایل (ابلاغ 96.04.25.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/4/25
دانلود این فایل (ابلاغ 96.04.11.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/4/11
دانلود این فایل (ابلاغ 96.03.21.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/3/21
دانلود این فایل (صورتجلسه 96.02.03.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/2/3
دانلود این فایل (ابلاغ    صورتجلسه مريانج 95.12.22.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر مریانج95/12/22
دانلود این فایل (3.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند95/12/22
دانلود این فایل (2.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/12/22
دانلود این فایل (1......pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/12/15
دانلود این فایل (51....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/11/24
دانلود این فایل (16....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر سامن95/11/24
دانلود این فایل (15....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر صالح آباد95/11/3
دانلود این فایل (14.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/11/3
دانلود این فایل (13....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/10/5
دانلود این فایل (12....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/9/7
دانلود این فایل (11.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/9/7
دانلود این فایل (10....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/8/26
دانلود این فایل (9....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر صالح آباد95/8/9
دانلود این فایل (8......pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند95/8/3
دانلود این فایل (7.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فیروزان95/8/3
دانلود این فایل (6......pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/6/23
دانلود این فایل (6..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/6/23
دانلود این فایل (5.....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/5/27
دانلود این فایل (5..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اسدآباد95/5/17
دانلود این فایل (4...pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/4/13
دانلود این فایل (3..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/3/30
دانلود این فایل (3....pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/3/23
دانلود این فایل (2..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر رزن95/2/19
دانلود این فایل (2...pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/2/26
دانلود این فایل (1..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهرهمدان95/1/29
دانلود این فایل (18.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/12/25
دانلود این فایل (17.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان94/12/24
دانلود این فایل (16.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اسدآباد94/12/24
دانلود این فایل (15.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر صالح آباد94/12/24
دانلود این فایل (14.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند94/12/24
دانلود این فایل (13.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر94/12/24
دانلود این فایل (12.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/12/9
دانلود این فایل (11.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/11/25
دانلود این فایل (10..pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان94/11/11
دانلود این فایل (10...pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/11/4
دانلود این فایل (9.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/10/13
دانلود این فایل (8.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/9/29
دانلود این فایل (7.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/9/15
دانلود این فایل (6.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/8/24
دانلود این فایل (5.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/8/10
دانلود این فایل (4.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر94/7/12
دانلود این فایل (3.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/7/5
دانلود این فایل (2.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/6/29
دانلود این فایل (1.pdf)صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/6/8

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد