اعلام مصوبات كميسيون ماده پنج استان همدان

.

فایلتاريخ مصوبه
دانلود این فایل (صورتجلسه اعلام مصوبات ماده 5 بهار 1398.2.22.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر بهار98/2/22
دانلود این فایل (صورتجلسه همدان98.3.26.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان98/3/26
دانلود این فایل (صورتجلسه همدان 98.3.5.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان98/3/5
دانلود این فایل (صورتجلسه نهاوند 98.02.29.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند98/2/29
دانلود این فایل (صورتجلسه همدان98.2.17.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان98/2/17
دانلود این فایل (صورتجلسه همدان 97.12.26..pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/12/26
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.12.26فامنین.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فامنین97/12/26
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.12.19همدان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/12/19
دانلود این فایل (19.12.97تویسرکان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان97/12/19
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.12.14همدان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/12/14
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.11.28.همدان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/11/28
دانلود این فایل (همدان97.11.07.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/11/7
دانلود این فایل (همدان 97.10.2.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/10/2
دانلود این فایل (نهاوند 97.09.25.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند97/9/25
دانلود این فایل (ازندریان  97.09.25.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ازندریان97/9/25
دانلود این فایل (جورقان25.9.97.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر جورقان97/9/25
دانلود این فایل (همدان11.9.97.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/9/11
دانلود این فایل (رزن 97.09.11.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر رزن97/9/11
دانلود این فایل (صورتجلسه29.07.97 همدان.- .pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/7/29
دانلود این فایل (تویسرکان15.7.97.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان97/7/15
دانلود این فایل (سرکان15.7.97.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر سرکان97/7/15
دانلود این فایل (صورتجلسه  97.07.15.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر97/7/15
دانلود این فایل (8.7.97 فامنین.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فامنین97/7/8
دانلود این فایل (صورتجلسه08.07.97.همدان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/7/8
دانلود این فایل (صورتجلسه نهاوند97.07.01.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند97/7/1
دانلود این فایل (صورتجلسه قروه درجزین97.07.01.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قروه در جزین97/7/1
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.06.11.همدان.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/6/11
دانلود این فایل (صورتجلسه 97.04.31..pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/4/31
دانلود این فایل (صورتجلسه .همدان97.04.03.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/4/3
دانلود این فایل (صورتجلسه2.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/2/16
دانلود این فایل (صورتجلسه 1.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان97/2/2
دانلود این فایل (اعلام مصوبات کمیسیون ماده 5 بهار97.2.2.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر بهار97/2/2
دانلود این فایل (صورتجلسه  96.12.27.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر96/12/27
دانلود این فایل (96.12.21 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اسدآباد مورخ.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اسدآباد96/12/21
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر همدان مورخ 96.12.21.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/12/21
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر فامنین مورخ 96.12.13.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فامنین96/12/13
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر سامن مورخ 96.12.13.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر سامن96/12/13
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر رزن مورخ 96.12.13.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر رزن96/12/13
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر جوکار مورخ 13-12-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر جوکار96/12/13
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر همدان مورخ 96.12.07.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/12/7
دانلود این فایل (96.12.7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر مریانج مورخ.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر مریانج96/12/7
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر بهار مورخ 96.12.6.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر بهار96/12/6
دانلود این فایل (96.11.29 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر قروه مورخ.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قروه96/11/29
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر نهاوند مورخ 96.11.29.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند96/11/29
دانلود این فایل (صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر همدان مورخ 28-11-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/11/28
دانلود این فایل (اصلاحیه متن مصوبات جلسه ماده 5 شهر بهار96.12.6.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر بهار96/12/6
دانلود این فایل (صورتجلسه  96.10.24.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر96/10/24
دانلود این فایل (صورتجلسه  10-10-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/10/10
دانلود این فایل (صورتجلسه  03-10-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/10/3
دانلود این فایل (صورتجلسه  12-09-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر همدان96/9/12
دانلود این فایل (همدان  07-08-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر همدان96/8/7
دانلود این فایل (نهاوند  07-08-96.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر نهاوند96/8/7
دانلود این فایل (همدان 96.07.23.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر همدان96/7/23
دانلود این فایل (صالح آباد96.07.23.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر صالح آباد96/7/23
دانلود این فایل (صورتجلسه مريانج 96.07.02.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر مریانج96/7/2
دانلود این فایل (صورتجلسه 96.07.02.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/7/2
دانلود این فایل (صورتجلسه 96.06.19.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/6/19
دانلود این فایل (صورتجلسه 96.06.15.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/6/15
دانلود این فایل (105.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر بهار96/4/25
دانلود این فایل (104.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/4/25
دانلود این فایل (106.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/4/11
دانلود این فایل (103.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/3/21
دانلود این فایل (102.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان96/2/3
دانلود این فایل (101.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند95/12/22
دانلود این فایل (1000.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر مریانج95/12/22
دانلود این فایل (800.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/12/22
دانلود این فایل (700.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/12/15
دانلود این فایل (600.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/11/24
دانلود این فایل (500.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر سامن95/11/24
دانلود این فایل (400.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/11/3
دانلود این فایل (300.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر صالح آباد95/11/3
دانلود این فایل (900.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان95/10/26
دانلود این فایل (200.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر جورقان95/10/26
دانلود این فایل (1...pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/10/5
دانلود این فایل (44.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر95/9/7
دانلود این فایل (43.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/9/7
دانلود این فایل (41.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر صالح آباد95/8/9
دانلود این فایل (40.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قروه در جزین95/8/9
دانلود این فایل (39.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر تویسرکان95/8/9
دانلود این فایل (38.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند95/8/3
دانلود این فایل (37.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فیروزان95/8/3
دانلود این فایل (36.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/6/23
دانلود این فایل (35.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/5/27
دانلود این فایل (34.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر اسدآباد95/5/17
دانلود این فایل (33.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصلی (ماده پنج) شهر ملایر95/4/13
دانلود این فایل (32.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فیروزان95/3/30
دانلود این فایل (31.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/3/30
دانلود این فایل (30.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/3/23
دانلود این فایل (29.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/2/26
دانلود این فایل (28.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر رزن95/2/19
دانلود این فایل (27.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان95/1/29
دانلود این فایل (26.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/12/25
دانلود این فایل (25.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر نهاوند94/12/24
دانلود این فایل (24.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر94/12/24
دانلود این فایل (23.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر فیروزان94/12/24
دانلود این فایل (22.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر برزول94/12/24
دانلود این فایل (21.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر صالح آباد94/12/24
دانلود این فایل (20.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان94/12/24
دانلود این فایل (19.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اسدآباد94/12/24
دانلود این فایل (18.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/12/9
دانلود این فایل (17.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر94/12/2
دانلود این فایل (16.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/11/25
دانلود این فایل (14.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان94/11/11
دانلود این فایل (15.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/11/4
دانلود این فایل (13.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر تویسرکان94/11/3
دانلود این فایل (12.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر سرکان94/11/3
دانلود این فایل (11.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/10/13
دانلود این فایل (10.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/9/29
دانلود این فایل (9.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/9/15
دانلود این فایل (8.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/8/24
دانلود این فایل (7.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/8/10
دانلود این فایل (6.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قروه در جزین94/8/10
دانلود این فایل (5.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اسدآباد94/8/17
دانلود این فایل (4.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر ملایر94/7/12
دانلود این فایل (3.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/7/5
دانلود این فایل (2.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهرکبودرآهنگ94/6/15
دانلود این فایل (2..pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهرکبودرآهنگ94/6/15
دانلود این فایل (1.pdf)مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان94/6/8