توضيح: مصوبات كميسيون ماده پنج صرفا براي آگاهي اعلام مي گردد تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت با امضاي رئيس محترم كميسيون (استاندار) به سازمان ها و ارگان هاي اجرايي ابلاغ گردد.

 

 

پیگیری پرونده های کمیسیون  ماده 5

اعلام مصوبات كميسيون ماده پنج استان همدان

ابلاغ مصوبات كميسيون ماده پنج استان همدان

مصوبات کارگروه